Thị trường

Hỗ trợ chi phí cho người lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài, ngày 15/8/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định mức hỗ trợ và cách thức hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ, đi lại, sinh hoạt phí…