Thị trường Tin nổi bật

Ưu tiên đưa lao động đến những thị trường thu nhập cao

Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm đặt ra trong Chỉ thị số 20-CT/TW vừa được ban hành những ngày cuối năm 2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm chuyên gia và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gửi về nước khoảng 10 tỷ USD, đã góp phần lớn vào việc phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là vào chương trình Xây dựng nông thôn mới. Xuất khẩu lao động còn góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động mỗi năm với việc làm và thu nhập ổn định. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Chỉ thị 20-CT/TW, hứa hẹn thời gian tới, lĩnh vực xuất khẩu lao động sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.