Long An

Thị trường

Long An: Hiệu quả tích cực từ đào tạo nghề cho người lao động xuất khẩu

Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), những năm qua, tỉnh Long An đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Nhờ vậy, công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.